ARRIVAL REGIONS - Raziskovanje pristopov socialnih inovacij za socialno in gospodarsko vključevanje državljanov izven EU

INTERREG CENTRAL EUROPE: Sodelovanje na področju inovacij, da bi CENTRALNA Evropa postala bolj konkurenčna – izboljšati spretnosti in podjetniške sposobnosti za pospeševanje gospodarskih in socialnih inovacij v srednjeevropskih regijah.

Odročna podeželska območja v Srednji Evropi predstavljajo dolgoročni izziv glede možnosti družbenega in ekonomskega vključevanja migrantov, hkrati pa predstavljajo priložnost, v kolikor je integracija priseljenih migrantov uspešna. Na celotnem programskem območju so številna predmestja in vasi zaradi demografskih sprememb doživela krčenje. Še posebej nadarjena mlajša populacija je zapustila podeželje, z namenom iskanja boljše zaposlitve, višjih dohodkov in poklicne možnosti v večjih mestih ali v tujini. Skupaj z demografskimi spremembami prihajajo izzivi za reorganizacijo storitev za ljudi, ki so še ostali.

Slovenija je ena najmanjših evropskih držav, ki meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Na površini 20.273 km2 živi 2.080.908 prebivalcev, s povprečno gostoto prebivalstva 102,7 prebivalca na km2 (1. januar 2019). V letu 2018 je bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znašal 22.182 € (SURS 2019). Na podlagi popisa prebivalstva iz leta 2002 so podeželska območja več kot 90% ozemlja, kjer je naseljeno 58% celotnega prebivalstva (Perpar, 2007). Slovensko podeželje je zelo heterogeno, odlikujejo ga raznolike naravne razmere (gozdovi, gorovje, kras) ter raznolike demografske, gospodarske in družbene strukture. Endogeni razvojni potencial je osnova za razvoj različnih dejavnosti na podeželju (kmetijstvo in gozdarstvo, podjetništvo, turizem, rekreacija, turistične nastanitve, itd.). Če je podeželsko območje podvrženo množičnemu izseljevanju mladih ali neugodni starostni strukturi, bo endogena gospodarska rast težko izvedljiva. Ob podpori EU skladov in nacionalnih programov za razvoj podeželja vlada spodbuja podeželsko gospodarstvo z diverzifikacijo in drugimi različnimi ukrepi. Podpora je usmerjena tudi v inovacije, raziskave, znanje, razvoj novih tehnologij in digitalizacijo.

Obalno-kraška regija se nahaja v jugozahodni Sloveniji in ima 113.193 prebivalcev v 8 občinah. Regija je izjemno turistična s 46 km obalnega pasu. V letu 2016 so zabeležili skoraj 2,4 milijona turističnih nočitev. V zaledju so se razvile različne oblike podeželskega turizma, odpirajo se možnosti razvoja, s čimer se oživlja podeželsko gospodarstvo. Vitalno podeželje prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in tako upočasni ali zaustavi izseljevanje na podeželju.

Trend izseljevanja mladih iz podeželja EU nakazuje potrebo in priložnost za poselitev odročnih vasi z mladimi družinami, ki migrirajo zaradi političnih ali ekonomskih razlogov.

Prihajajoči državljani, katerih države niso članice EU, so večinoma mlajše družine in so v demografskih podatkih nemških in severnoitalijanskih podeželskih območij že opazne. Odločitev, da se poseli izpraznjene odročne vasi, je sprožilo nestrinjanje večjih mestih, kjer naj bi se sprva naselili. Vendar pa so velika mesta že izpostavljena visoki stopnji revščine, socialni izključenosti in visokim cenam stanovanj.

EU REGIJE PRIHODNOSTI spodbujajo pristope socialnih inovacij, da bi postalo družbeno in ekonomsko vključevanje državljanov izven EU na podeželska območja zgodba o uspehu.

PARTNERJI PROJEKTA:

Časovni okvir projekta: 04. 2019 – 03. 2022

Kontakt: Denis Goja (denis@sredisce-rotunda.si)

Spletna stran projekta: https://www.interreg-central.eu/Arrival-Regions