Opis projektnih aktivnosti

 

Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegli jo bodo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec bo sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.

Na podlagi spletne strani z orodji za beleženje bomo organizirali kampanjo #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.

Izvajali bomo dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.

Projekt je financiran preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 • Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, ·
 • Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«, ·
 • Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

Več informacij o skladu: www.eu-skladi.si

 

Več informacij o razpisu:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-krepitev-kompetenc-mladih-skozi-aktivno-drzavljanstvo-za-vecjo-zaposljivost/

 

Projekt izvajamo v sodelovanju s partnerjema:

 

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021

Pogodbena vrednost projekta: 178.000,00 €

Cilji projekta

 • Cilj 1: Izvedli bomo dva sklopa usposabljanj. Temu pa bomo dodali krajše dodatke s področja mehkih veščin.
 • Cilj 2: Pripraviti vsaj 3 delavnice za delodajalce na teme upravljanja družbenih omrežij in beleženja pridobljenega znanja.
 • Cilj 3: Podjetja zastavijo vsaj 3 izzive, ki jih mladi rešujejo.
 • Cilj 4: Izvesti promocijsko kampanjo #mladiinkompetentni.
 • Cilj 5: Vzpostaviti spletno stran s sistemi beleženja NFI v Sloveniji.
 • Cilj 6: v e-Nefiks (ali druga orodja beleženja) vpisati vse udeležence projekta, ki dobijo možnost za povezovanje z delodajalci v e-Nefiksu.
 • Cilj 7: Pripraviti 3 publikacije na področju karierne pismenosti in beleženja NFI.
 • Cilj 8: Nefiks karierni avtobus.
 • Cilj 9: Posvet o beleženju.
 • Cilj 10: Dogodki z delodajalci.

 

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate: Najmanj 45 vključenih mladih, ki bodo opravili vsaj 90 ur usposabljanj, bo po izhodu iz operacije zaposlenih v deležu vsaj 65 % (najmanj 29 mladih).

Kontakt